حوله خشک کن 20 لول آلومینیومی ونوس ایساتیس

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 60 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 20 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران

حوله خشک کن 14 لول آلومینیومی ونوس ایساتیس

380000 تومان

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 60 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 14 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران

حوله خشک کن 10 لول آلومینیومی ونوس ایساتیس

290000 تومان

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 60 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 10 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران

حوله خشک کن 20 لول فولادی سیمات ایساتیس

245000 تومان

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 100 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 20 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران

حوله خشک کن 15 لول فولادی سیمات ایساتیس

560000 تومان

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 70 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 14 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران

حوله خشک کن 10 لول فولادی سیمات ایساتیس

412000 تومان

جزییات فنی رادیاتور ارتفاع آکس 50 سانتیمتر ارتفاع کلی 60 سانتیمتر پهنا – عمق – قطر لوله – وزن – حجم آب – توان حرارتی (درجه T=60∆ ) – مشخصات کلی رادیاتور نوع رادیاتور حوله ای جنس رادیاتور آلومینیوم مدل 10 لول ضمانت 2 سال تولید کننده ایساتیس ساخت کشور ایران